SÚHLAS so spracovaním osobných údajov

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojitosti s § 13 ods. 1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
(ďalej len „súhlas“ )

Ako registrujúca sa osoba, týmto udeľujem súhlas Nadácii PSK pre podporu rodiny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, reg.č. 203/Na-2002/1206 ako prevádzkovateľovi, so spracúvaním mojich osobných údajov.

Súhlas udeľujem na účel vytvorenia webu, ktorého súčasťou bude sieť organizácii, ktoré poskytujú pomoc, vrátane kontaktných osôb.

Zároveň beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. Ide napr. o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na presnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

V rámci daného účelu spracúvania osobných údajov nedochádza k žiadnemu automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani k profilovaniu.

Nadácia nemá v úmysle získané osobné údaje spracúvať na žiadny iný účel než na ten, na ktorý boli získané.

Tieto osobné údaje budú Nadáciou spracované v zmysle zákona po celú dobu existencie Nadácie a ďalej po dobu, po ktorú podľa platnej právnej úpravy trvá povinnosť uchovávať dokumentáciu Nadácie po jej zániku.